Föreningsinfo

svenskbandy.se IdrottOnline

Internationella övergångar

Innan spelaren kan representera en svensk förening ska följande vara klart:

- Arbetstillstånd

- Personligt avtal

- ITC (internationell transfer) via FIBs hemsida

- Tilläggsförsäkring

- Licens


Arbetstillstånd

Dessa regler om arbetstillstånd gäller för utländska spelare. 

Spelare från land utanför EU och ESS som ska spela i Sverige ska ha arbetstillstånd. Det gäller tex spelare från Ryssland och Kazakstan.

Arbetstillståndet sökes hos Migrationsverket genom denna länk 


Information kring arbetstillstånd:

1. Avser medborgare, som fyllt 18 år, i länder utanför den Europeiska unionen (EU), eller som inte omfattas av avtalet om europeiskt ekonomiskt samarbete (EES) och inte är medborgare i Schweiz.

2. Om en Bandyspelare uppbär kontant ersättning och/eller andra förmåner av ekonomiskt värde för sin idrottsliga verksamhet måste ett arbetstillstånd (AT) ha beviljats. Till sådant räknas även betalda resor till och från Sverige, liksom fri eller subventionerad kost och logi mm under Sverigevistelsen, även om det är det enda som utgått.

3. För att AT ska beviljas ska det röra sig om en idrottsligt kvalificerad aktiv eller tränare och att anställningen hos idrottsorganisationen därför är av väsentlig betydelse för berört SF:s idrottsliga verksamhets positiva utveckling;

4. Anställningen ska ge den sökande en kontant ersättning så att denne kan försörja sig medden, efter lagstadgade skatteavdrag, under vistelsen i Sverige (f n en kontant bruttoersättning på minst 14 300 kr per månadi snitt över kontraktstiden).

5. Denna kontanta ersättningsnivå får inte minskas med avdrag för diverse kostnader – såväl av levnadsomkostnadskaraktär som kostnader som uppstår till följd av arbetsinsatserna (t ex ökade levnadsomkostnader/traktamenten och tjänsteresekostnader) - som idrottsorganisationen bekostar för den anställde. Det är således den avtalade bruttoersättningen före skatt (minst 14 300 kr), plus eventuella skattepliktiga förmåner därutöver som årligen ska uppges till Skatteverket enligt gällande regler. Det innebär att den kontanta ersättningen som rapporteras till Skatteverket, utslagen per månad, aldrig ska understiga minimiersättningen. Har fria/subventionerade förmåner tillhandahållits ska värdet av dessa således rapporteras utöver den kontanta minimiersättningen (för de som ska beskattas enligt reglerna för SINK/A-SINK (”artistskatt”) kan rapporteringsskyldigheten avseende vissa förmåner dock vara annorlunda).

6. Försäkringsskyddet, såvitt avser sjuk- och olycksfallsförsäkring, ska överensstämma med vad som är brukligt inom respektive idrottsgren och nivå.

7. Ovanstående villkor om minimiersättning mm innebär att eventuella levnadsomkostnader som arbetsgivaren åtar sig att tillhandahålla mot ersättning från idrottsutövaren etc. får lösas i annan ordning än reglering/kvittning via lönespecifikation eller liknande. T ex genom särskilda avtal som inte kan anses vara anställningsvillkor.

8. För att handläggningen av respektive ärende ska bli korrekt måste samtliga anställningsvillkor som avtalats mellan arbetsgivare och AT-sökande ges in i ärendet, vilket gäller såväl skriftliga som uppgifter om eventuellt muntliga sådana.

9. Det måste understrykas att ett beviljat AT inte tillåter att idrottsutövaren t ex ”lånas ut” till annan idrottsorganisation för att få speltid etc, eller utföra tränaruppgifter i sådan.

10. Idrottsutövaren har endast tillåtelse att utföra idrottsliga arbetsuppgifter åt sin arbetsgivare. D v s att träna och tävla. I den idrottsliga verksamheten innefattas dock även att aktivt medverka i föreningens ungdomsverksamhet, men därutöver får inga andra arbetsuppgifter i föreningens verksamhet utföras.

11. Idrottsutövaren får delta i enstaka sponsoraktiviteter e.d. som tillåtna arbetsuppgifter inom ramen för den idrottsliga verksamheten, om det enbart handlar om att marknadsföra föreningen och dess idrottsliga verksamhet gentemot sponsorer och dess anställda och/eller kunder.


Instruktion för ITC:

Här är blanketten för internationell övergång (ITC) 

1. Ha kontakt med spelarens nuvarande förening

2. Skriv personligt avtal med spelaren, ska vara undertecknat av bägge parter.

3. Ansök om ITC i FIB:s system. Förening som ansöker får ett mail till den adress som angavs vid ansökan om ITC.

4. För övergångar av spelare från Finland och Norge ska en administrativ avgift om 300 euro erläggas till nationsförbundet där spelare senast spelat. A) Om spelaren är från Ryssland behövs inte avgift betalas. B) Spelare från övriga nationer ta kontakt med SBF.

5. Invänta betalningsinstruktion från nationsförbundet, i landet som spelaren lämnar. Kommer via mail till den adress som föreningen angav vid ansökan om ITC. Om inte betalinstruktion kommer ta kontakt med SBF.

6. När spelarens nuvarande förening godkänt övergången till sitt nationsförbund och ITC-avgift är betald (gäller Norge och Finland) blir spelaren klar för den nya föreningen. Den som gjort ITC-anmälan får ett mail.

7. Om ni är osäker på om spelaren är spelklar gå in i ITC-systemet och kontrollera.

8. Spelare utanför EU eller ESS (Norge) dvs bla. Ryssland och USA, ska försäkring gällande sjukvård och olycksfall sökas.